Doanh nghiệp số và đổi mới sáng tạo - Ông Nguyễn Bá Quỳnh