Doanh nghiệp số và đổi mới sáng tạo - Bà Nguyễn Thị Minh Huyền