Diễn đàn Quản trị sự thay đổi và Tái cấu trúc DNNN trong bối cảnh toàn cầu hóa - Ông Phạm Tuấn Anh